การแข่งขัน

Pathway Speech Contest

ในหัวข้อ

WORLD HEALTH DAY

ฟรี! ค่าสมัคร


กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “World Health Day

เวลาในการแข่งขัน นักเรียนควรใ้ช้เวลาในการพูดสุนทรพจน์ 2-3 นาที


คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด

รูปแบบกิจกรรม

การพูดสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ “World Health Day” โดยการอัดคลิปวิดีโอแล้วอัปโหลดคลิปส่งผ่านเวปไซต์ PathwaySpeechContest.cf

วิธีการส่งคลิปวิดีโอเพื่อแข่งขัน