การเบิกเงินค่าเทอมสำหรับนักเรียนห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)


 1. ให้นักเรียนถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ใช้ในการเบิกเงินค่าเทอมเท่านั้น (ไม่ต้องลงวันที่)
 2. ให้นักเรียนดาวน์โหลดไฟล์ ใบสำคัญรับเงินของระดับชั้นตนเอง และพิมพ์ออกมาจำนวน 1 ชุด
 3. เขียนเอกสารที่พิมพ์ออกมาด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น รายละเอียดดังตัวอย่างภาพด้านล่าง
 4. เมื่อกรอกข้อมูลข้างต้นครบถ้วนแล้วให้นักเรียนสแกนเอกสารทั้งหมด และรวบรวมหรือ export เป็นไฟล์ PDF พร้อมตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้ ห้อง_เลขที่_ชื่อจริง.pdf ตัวอย่าง "617_04_ณัฎธนนท์.pdf"
  *617 = 6/17,   *517 = 5/17,   *417 = 4/17
 5. นำไฟล์เอกสารที่สแกนและเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วส่ง E-mail ไปที่อาจารย์เล็กเพื่อดำเนินการเบิกค่าเทอมต่อไป

 6. ที่อยู่อีเมล : lek_play_girl@windowslive.com email

 7. เก็บเอกสารฉบับจริงไว้และนำมายื่นที่ห้องโครงการ พสวท. อาคาร 3 ชั้น 1 เมื่อเปิดเรียนตามปกติ

หมายเหตุ
 1. หากเขียนเอกสารผิด ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดหรือลิควิดเปเปอร์ในการแก้ไข ให้ใช้ปากกาขีดคำที่ต้องการลบ และลงชื่อกำกับ หรือ พิมพ์เอกสารเขียนใหม่
 2. ระดับชั้น ม.6 และ ม.5 จะมีเอกสาร 2 ฉบับ ส่วนระดับ ม.4 จะมี 1 ฉบับ
 3. เอกสารทั้งหมดจะประกอบด้วย
  1. ใบสำคัญรับเงิน 1-2 ฉบับ ตามระดับชั้น
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

ส่งไฟล์ของเอกสารทั้งหมดภายในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564