ระบบรายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ใส่เลขประจำตัวผู้สมัครและเลขประจำตัวประชาชนโดยไม่ต้องมีขีดกลางหรือเว้นวรรค

การรายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประเภท ปีการศึกษา 2567